Vandrovec.net

Vítejte v krajině, kde cizák zahyne

Fundacja – Nadace

Adrzej Pilipiuk spolu s jeho bratrancem Markem Farfosem založili nadaci “Směrem k minulosti”, která zachycuje okolí Voslavic v čase současném a minulém. Již jsme publikovali informace o vydání monografie Album “Wojsławice – skarby naszej pamięci; wspomnienie o miasteczku”, kterou můžete v Polsku sehnat. Samozřejmě je možné nadaci podpořit i finančním darem, jako to udělalo naše Sdružení Jakuba Vandrovce, protože si vážíme práce, kterou Andrzej dělá a přejeme mu hodně úspěchů!

 

Dla nadania dalszym działaniom formy prawnej zdecydowaliśmy się powołać fundcję której nadaliśmy nazwę „Ku Przeszłości”

W najbliższych planach mamy:

                Dalsze prace porządkowe na cmentarzu wojennym – zwłaszcza zbliża się setna rocznica bitwy stoczonej o Wojsławice między wojskami carskimi a armią pruską w lipcu 1915-tego roku, a lista zidentyfikowanych poległych liczy już ponad 80 nazwisk.

                Publikację albumu o kościele parafialnym w Wojsławicach (obecnie znajduje się na etapie składu komputerowego). (zebrane materiały były prezentowane w Wojsławicach w postaci wystawy przygotowanej przez Marka Farfosa).

                Publikację wspomnień okupacyjnych i wierszy p. Sławomiry Zofii Joszt – wnuczki wojsławickiego aptekarza.

                Przygotowanie obszernej monografii Rynku w Wojsławicach uwzględniającej także dane pozyskane w wyniku wykopalisk archeologicznych.

                Upamiętnienie Powstanców Styczniowych spoczywających pod kurchanem (tzw. “ostra mogiła” na polach Kolonii Putnowice.

                Upamiętnienie pola bitwy z 1831 roku na polach Feliksowa 

I inne

Większość prac finansujemy sami ale biorąc pod uwagę ogrom czekających nas zadań z przyjemnością powitamy każdą pomoc – choćby w postaci skromnego datku.

Z Poważaniem

Andrzej Pilipiuk, Marek Farfos

Dane do przelewu Fundacja „Ku Przeszłości” KRS 0000550294

Numer konta: 06 1160 2202 0000 0002 7975 9851

 

STATUT FUNDACJI

„Ku Przeszłości”

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§1

$11.      Fundacja pod nazwą „Ku przeszłości”, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona z woli fundatora Andrzeja Pilipiuka aktem notarialnym.

$12.      Fundacja działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r o fundacjach (Dz.U. Nr 46, poz. 203 z 1991 r. z późn. zmianami) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

$11.       Fundacja posiada osobowość prawną.

$12.       Siedzibą fundacji jest Kraków.

$13.       Fundacja prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwej realizacji swoich celów Fundacja może także działać poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

$14.       Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

$15.       Fundacja może ustanawiać dyplomy, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

$16.       Nadzór nad fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury..

ROZDZIAŁ II

Cele i zasady działania Fundacji

§ 3

Celami fundacji są:

$1a)       wspieranie archeologów, archiwistów, historyków, etnografów i regionalistów badających przeszłość, ze szczególnym uwzględnieniem historii Ziemi Wojsławickiej – leżącej w obrębie powiatu chełmskiego;

$1b)       badanie i upamiętnienie wydarzeń historycznych i postaci w szczególności związanych z Ziemią Wojsławicką i jej otoczeniem;

$1c)       promocja i wspieranie kultury, w tym ruchu reenactingowego, rozumianego jako rekonstrukcje wydarzeń historycznych, obyczajów i kultury;

$1d)      wspieranie inicjatyw lokalnych mających na celu upowszechnienie kultury średniowiecza i innych okresów historycznych;

$1e)       przyczynianie się do poszerzania świadomości archeologicznej, historycznej, etnograficznej i ekologicznej;

$1f)        promocja literatury, sztuki oraz dokonań artystycznych, zwłaszcza twórców związanych z Wojsławicami;

$1g)       wsparcie imprez kulturalnych odbywających się w Wojsławicach, oraz poza granicami gminy;

$1h)      publikacja lub dofinansowanie publikacji materiałów dokumentujących przeszłość, kulturę duchową i materialną Ziemi Wojsławickiej;

$1i)        fundowanie lub dofinansowanie tworzenia tablic pamiątkowych, pomników, krzyży i innych materialnych wyrazów upamiętnienia ludzi i wydarzeń historycznych Ziemi Wojsławickiej;

$1j)         tworzenie księgozbioru, gromadzenie archiwaliów, dzieł sztuki, pamiątek i artefaktów związanych z historią i kulturą materialną Ziemi Wojsławickiej.

$1k)       działalność edukacyjna w szczególności w zakresie upowszechniania znajomości historii lokalnej

§ 4

Fundacja realizuje swoje cele przez:

$11.       przedsięwzięcia umożliwiające wymianę doświadczeń, w szczególności poprzez nawiązywanie kontaktów, organizację konferencji, seminariów, warsztatów, praktyk krajowych i zagranicznych;

$12.       organizowanie ośrodków, klubów oraz rozwijanie ich działalności;

$13.       organizowanie imprez kulturalnych oraz warsztatów;

$14.       prowadzenie działalności badawczej publicystycznej i informacyjnej;

$15.       prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie tematyki związanej z celami Fundacji;

$16.       współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach i zakresie działania;

$17.       współpracę z organami władz publicznych i samorządami, w szczególności w zakresie promocji regionu, kultury, ruchu reenactingowego i drobnej wytwórczości rękodzielniczej;

$18.       prowadzenie działalności w zakresie kontaktów zewnętrznych (public relations) i działalności promocyjnej;

$19.       promocja wyrobów tradycyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów rzemieślniczych i ekologicznych;

$110.    promocja twórców ludowych powiązanych z Wojsławiciami;

$111.    organizacja wystaw i ekspozycji dokumentujących historię i dorobek artystyczny Ziemi Wojsławickiej. 

$112.    ułatwianie wymiany doświadczeń i poszerzanie wiedzy badaczy, regionalistów i niezależnych pasjonatów.

ROZDZIAŁ III

Organy fundacji

§ 5

Organami fundacji są:

$11.       Zarząd Fundacji,

$12.       Zgromadzenie Fundatorów.

Zarząd Fundacji

§ 6

$11.       Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż 3 osób powoływanych przez Zgromadzenie Fundatorów na czas nieoznaczony. Zgromadzenie Fundatorów w każdej chwili ma prawo odwołać członka lub członków Zarządu. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą odwołania bądź śmierci członka Zarządu.

$12.       Fundatorzy mogą zostać członkami Zarządu.

$13.       Spośród członków Zarządu, Zgromadzenie Fundatorów wybiera Prezesa Fundacji.

$14.       Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w tym Prezesa Fundacji. W przypadku braku zgodności członków Zarządu co do treści uchwały Zarządu, rozstrzygające jest stanowisko Prezesa Fundacji.

$15.       Członkostwo w Zarządzie ma charakter osobisty. Głosowanie przez pełnomocnika jest niedozwolone.

§ 7

$11.       Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Zgromadzenia Fundatorów.

$12.       Zarząd w szczególności:

$1a)       realizuje cele Fundacji określone w Statucie oraz kieruje jej bieżącą działalnością,

$1b)       reprezentuje Fundację na zewnątrz,

$1c)       zarządza majątkiem Fundacji,

$1d)      przyjmuje dotacje, subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

$1e)       ustala regulamin Biura Fundacji,

$1f)        tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

$1g)       może powoływać i odwoływać dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

$1h)      ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wysokość środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych w działalności statutowej oraz działalności gospodarczej,

$1i)        podejmuje decyzje w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz jej likwidacji,

$1j)         uchwala programy działania Fundacji,

$1k)       przygotowuje sprawozdania z działalności Fundacji,

§ 8

$11.       Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swoich funkcji nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 9

$11.     Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2, składa Prezes Fundacji.

$12.      W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach niezwiązanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo członek Zarządu Fundacji.

Zgromadzenie Fundatorów

§ 10

W Zgromadzeniu Fundatorów zasiadają Fundatorzy. Fundator zasiadający w zgromadzeniu może wskazać w testamencie osobę która zajmie jego miejsce w Zgromadzeniu Fundatorów, na wypadek jego śmierci.

§ 11

Zgromadzenie Fundatorów jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.

§ 12

$11.       Zgromadzenie wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia Fundatorów.

$12.       Zgromadzenie pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku. W posiedzeniach Zgromadzenia z głosem wyłącznie doradczym może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.

$13.       Uchwały Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów. Do ważności uchwał potrzebna jest obecność na posiedzeniu wszystkich członków Zgromadzenia. W przypadku równej ilości głosów, Przewodniczącemu Zgromadzenia przysługuje głos decydujący.

§ 13

Do kompetencji Zgromadzenia należy:

$11.       występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,

$12.       opiniowanie programów działania Fundacji,

$13.       wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu Fundacji,

$14.       podejmowanie uchwał w sprawach określonych w Statucie,

$15.       zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu.

ROZDZIAŁ IV

Majątek i Dochody Fundacji.

§ 14

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 500,00 /słownie: pięćset złotych , 00/100 groszy/ oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 16

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

$11.       darowizn, spadków, zapisów,

$12.       subwencji osób prawnych krajowych i zagranicznych,

$13.       dotacji budżetowych i samorządowych,

$14.       dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

$15.       dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację – w razie rozpoczęcia takiej działalności.

§ 17

Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, dotacji, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

ROZDZIAŁ V

Działalność gospodarcza Fundacji

§18

                Zarząd Fundacji, może podjąć decyzję o rozpoczęciu lub zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

. §19

Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznaczy, w miarę potrzeby, w momencie podjęcia uchwały o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej, na prowadzenie działalności gospodarczej środki w kwocie nie mniejszej 1000 PLN (jeden tysiąc złotych) z funduszu założycielskiego, z darowizn, spadków, zapisów, oraz z odsetek bankowych od funduszu założycielskiego.

§ 20

Działalność gospodarcza Fundacji prowadzona będzie w formie organizacyjnie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne, zwane dalej “zakładami”.

§21

Zarząd ustala rozmiary zatrudnienia oraz wielkość środków przypadających na wynagrodzenie pracowników poszczególnych zakładów.

ROZDZIAŁ VI

Zmiana Statutu

§ 22

Decyzje w przedmiocie zmiany Statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 23

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się lub współpracować z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 24

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 25

$11.       Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

$12.       Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwala ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów.

§ 26

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przekazuje się z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Zgromadzenie Fundatorów .

§ 27

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.

§ 28

Do Statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.